Praktik

For at gennemføre en erhvervsuddannelse som Fishtech-Industrioperatør skal du have en praktikplads i en virksomhed inden du starter på uddannelsen. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. 

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens studievejledere på EUC Nord hjælper dig gerne med gode råd.  Som regel er den bedste måde at få en praktikplads på ved, at du selv besøger den/de virksomheder, som du gerne vil i praktik hos.

Praktikdelen starter efter det 20 ugers grundforløb.

 

 

Virksomhedsinformation

Lønsatser

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse. Se mere her.
Den løn, som virksomheden skal betale til lærlingen under praktik- og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 1.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst, jf. Erhvervsuddannelseslovens §55, stk. 2.

Her finder du nogle af de mest udbredte overenskomster inden for industrien

  • AUB og Lønrefusion
  • Befordringsgodtgørelse Lønrefusion og befordringstilskud - også for voksenelever

Sådan gør du


Tilskud til voksenlærlinge; her kan du læse alt om:

Målgruppe og tilskud; hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

Efter den 1. januar 2018 er det obligatorisk at anvende den digitale løsning på virk.dk når tilbuddet drejer sig om voksen-lærlingepladser i henhold til §§ 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketten AB505 vil derfor blive udfaset i løbet af 2018 for så vidt angår voksenlærlingepladser i henhold til §§ 98c-98g

Læs mere om hvordan du søger tilskud til voksenlærlinge

Hvem kan få lønrefusion?

Lønrefusion gælder for arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftaler med elever på erhvervsuddannelser fx håndværk, kontor, detail og sosu-uddannelsen.Lønrefusion gælder også for sidestillede uddannelser, dvs. erhvervsfisker-, farmakonom- og lokomotivføreruddannelsen. Det er en betingelse, at

  • du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
  • din elev ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • du udbetaler overenskomstmæssig løn.  

Du kan også få refunderet løn for elever, der deltager i frivillig, supplerende undervisning, såfremt dette er en del af uddannelsesaftalen. 

Satser for lønrefusion 2018

 

Kr. pr. skoleuge

1. års-elever

2.560

2. års-elever

2.840

3. års-elever

3.200

4. års-elever

3.760

Voksenelev

5.100

 

Hvordan får vi befordringstilskuddet?

Indberet eller godkend befordringsbeløb

Når du får et brev fra AUB, skal du kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Du skal indberette og godkende, hvis: 

  • I har haft en lavere udgift til elevens befordring end den vi oplyser i brevet.
  • I ønsker pengene udbetalt hurtigere end efter den dato, der fremgår af brevet.

 

Billigste offentlige transport

AUB refunderer 80 pct. af elevens udgifter til virksomheden, dog højst billigste offentlige transport. Med hensyn til eventuel skaffefrihed for befordringstilskud til eleven, kan du læse mere om reglerne på SKATs hjemmeside (nyt vindue).

Mindst 20 km pr. dag

AUB giver befordringstilskud, når den korteste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole og tilbage er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag).
Hvis eleven skal møde på praktikstedet før eller efter den daglige undervisning på skolen, bliver denne del opgjort som den korteste vej mellem praktikstedet og skolen.
Med hensyn til eventuel skaffefrihed for befordringstilskud til eleven, kan du læse mere om reglerne på SKATs hjemmeside.

 

Min elev er startet på skole. Hvornår får jeg udbetalt lønrefusion?

  • AUB sender et orienteringsbrev til dig, når vi har modtaget indberetning fra skolen om, at din elev har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.
  • Ønsker du lønrefusionen og evt. befordring udbetalt hurtigere, skal du logge på selvbetjening, når du har modtaget brevet fra AUB. Her godkender eller retter du oplysningerne.
  • 3-4 dage efter får du lønrefusionen og evt. befordringen udbetalt på virksomhedens NemKonto.

 Jeg har en voksenelev. Hvilke regler gælder for dem?

Du skal søge for at få lønrefusion for din voksenelev

Første gang din voksenelev har været på skoleophold, skal du svare på nogle spørgsmål på vores selvbetjening, før du kan få udbetalt lønrefusion. Svarene afgør, om du kan få lønrefusion på voksensatsen.

Du kan først søge om lønrefusion, når skolen har indberettet skoleopholdet. Du får et brev (digital post) med oplysninger om, hvordan du skal søge om lønrefusion.

Her kan du se en film om, hvordan du søger lønrefusion: Film: Sådan søger du lønrefusion og befordringstilskud

For uddannelsesaftaler påbegyndt 1. august 2015 eller senere

Du kan have ret til lønrefusion på voksensatsen, hvis din elev er fyldt 25 år ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen. Det fremgår af overenskomsten på dit område, om du har ret til lønrefusion på voksensatsen på disse betingelser.

Du skal udbetale en løn, der ifølge overenskomsten enten svarer til eller er højere end den løn en ufaglært på området skal have. Du skal oplyse bruttolønnen ekskl. tillæg. Eksempler på tillæg er: Feriepenge, pension, overarbejde, skiftehold og lign.

Hvis der ikke er en overenskomst, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder på lignende områder.

Hvis der ikke er fastsat en mindsteløn, kan du kontakte din arbejdsgiverforening for vejledning om lønniveau.

Hvis din voksenelev gennemfører sin erhvervsuddannelse uden forudgående grundforløb og praktik, har du først ret til lønrefusion, når eleven har været beskæftiget i virksomeden i tre sammenhængende måneder. Er eleven ansat på deltid, skal den forudgående beskæftigelse svare til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse, før du kan få udbetalt lønrefusion.

 

Ophævelse og bortfald

Ophævelse af uddannelsesaftalen.
En uddannelsesaftale kan ikke uden gyldig grund opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan aftalen ophæves.
Uddannelsesaftaler skal ophæves skriftligt på en særlig blanket fra Undervisningsministeriet.

Bortfald af uddannelsesaftalen
Hvis en lærling under skoleophold uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende blive udelukket fra fortsat undervisning. Det kan medføre, at uddannelsesaftalen bortfalder.

Tilskudsordninger
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har lærlinge under uddannelse.
Der skal søges direkte via AUBs hjemmeside, og vær opmærksom på, at der er frister som skal overholdes.

Lønrefusion

Der kan søges udbetaling efter fastsatte satser, når lærlingen er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der kan søges højere satser for voksne lærlinge.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med lærlinge, der tidligere har mistet deres praktikplads uden selv at være skyld i det, kan søge om at få løntilskud, når lærlingen er i praktik.

Transporttilskud

Der kan søges tilskud til lærlingens transport under skoleophold.

Udstationering

Hvis lærlingen udstationeres i udlandet i mindst en måned, kan der søges om forskellen mellem den danske og udenlandske løn.

Lærlinge over 25 år

Læs mere om de særlige tilskudsordninger til virksomheder, der ansætter lærlinge over 25 år på jobnet.dk.
Du kan også læse mere vedrørende lønrefusion og befordringstilskud for voksne lærlinge.

Praktikbonus i 2017

Virksomheder, der vælger at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de tre seneste år, får udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev. Virksomheden vil få bonussen automatisk udbetalt. Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang i 2018. Se mere information hos DA her.

Fordelsbonus

Virksomheder, der i 2017 eller senere har påbegyndt en uddannelsesaftale med en elev på en fordelsuddannelse, kan få udbetalt op til 5.000 kr. pr. praktikårselev i fordelsbonus, hvis uddannelsen ved udgangen af året lever op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse. Virksomheden vil automatisk få bonussen beregnet og udbetalt medio 2018, hvis de er berettiget til det. Læs mere om fordelsuddannelser her. Se mere information hos DA her.

 

 

 

 

 

Instagram

Fang os på instagram.com/fishtech_uddannelse

Kontakt os

Send os en mail nedenfor, så kontakter vi dig snarest

(*)
(*)
(*)